kurser &
Utbildningar

TILLSAMMANS - LIONS QUEST är en mycket stor satsning som gjorts för barn och ungdomar inom områdena värdegrundsarbete och livskvalitet för att bidra till en trygg och drogfri uppväxt. 
Lions Quest har implementerats i över 100 länder. Det är tack vare lionsklubbarna och lionsmedlemmarna som läromedlen spridits i Sverige. Det är viktigt att denna satsning fortsätter många år framöver. Tillsammanskurser och material finns för förskolan, grundskolan och gymnasiet samt för barn och ungdomsledare. Även föräldrar erbjuds kurser och ett föräldramaterial.

förskola

I läroplanen för förskolan understryks att barns fysiska och psykiska hälsa skall främjas i undervisningen, genom trygghet, lekbaserade aktiviteter och språkstärkande övningar bl.a. Målet i TILLSAMMANS FÖR FÖRSKOLAN är att barnen får tillfälle att öva på att bygga vänskap, att hantera tankar och känslor, att sätta gränser för sig själv och andra samt att etablera goda levnadsvanor i en trygg och stödjande miljö. Materialet är anpassat till den senaste läroplansrevideringen.

Ett systematiskt och långsiktigt användande av TILLSAMMANS bidrar till att barnen ökar de sociala och emotionella färdigheterna (SEL).

Värdegrundsprogrammet omfattar en mängd övningar och aktiviteter inom följande teman:

i kursen ingår detta

Kurs för alla anställda på förskolan (1 dag)

Valfritt: Ytterligare uppföljning

Valfritt: Föräldramöten

Uppföljning efter ca 3-6 månader (3 timmar)

Material till alla deltagare

grundskola

TILLSAMMANS är ett värdegrundsprogram som syftar till att öka elevernas kompetenser i socialt och emotionellt lärande och är anpassat till den senaste läroplanen. Trygghet är e n viktig del i allt lärande och det läggs stor vikt vid detta, både på kurs och i arbetet med elever i klassrummet. I det förebyggande arbetet ingår bl.a. kritiskt tänkande, arbete för en god psykisk hälsa och samt en god kunskapsutveckling. Eleverna övar på att bygga vänskap, hantera tankar och känslor, sätta gränser för sig själv och andra samt att respektera andras gränser. 

Systematiskt och långsiktigt arbete med TILLSAMMANS ger eleverna möjlighet till ökade sociala och emotionella färdigheter (SEL).

Värdegrundsprogrammet omfattar en mängd övningar och aktiviteter inom följande teman:

i kursen ingår detta

Kurs för all personal på skolan F-9 (1 dag)

Valfritt: Ytterligare uppföljning

Valfritt: Föräldramöten

Material till alla deltagare efter önskemål (F-3, 4-6 eller 7-9)

Uppföljning efter 3-6 mån (3 timmar)

boka kurs F-3 4-6 7-9

KOPIERINGSUNDERLAG

Tips!
Boka direkt här

gymnasiet

TILLSAMMANS-materialet för gymnasiet riktar sig i första hand till elever i första årskursen och är anpassat till den gällande läroplanen. TILLSAMMANS är ett värdegrundsprogram som syftar till att öka elevernas kompetenser i socialt och emotionellt lärande (SEL). Trygghet är viktigt i allt lärande och det läggs stor vikt vid i detta både på kurs och i arbetet med eleverna i klassrummet. I det förebyggande arbetet övar eleverna på att bygga relationer och vänskap, att hantera känslor och tankar samt att sätta gränser för sig själv och andra samt att respektera andras gränser. 

Vidare läggs vikt vid att eleverna utökar sitt kritiska tänkande och övar på att fatta genomtänkta och konsekvensanalyserade beslut i fiktiva situationer.

Värdegrundsprogrammet omfattar en mängd övningar och aktiviteter inom följande teman:

i kursen ingår detta

Kurs för all personal på skolan (1 dag)

Valfritt: Ytterligare uppföljning

Valfritt: Föräldramöten

Material till alla deltagare

Uppföljning efter 3-6 mån (3 timmar)

Tips!
Boka direkt här

barn- och ungdomsledare

I TILLSAMMANS för barn-och ungdomsledare är målet att alla som deltar i en förening/lag/grupp ska uppleva trygghet, gemenskap, glädje och känna att de klarar av det som de deltar i. 
I materialet och i kursen, spelar det ingen roll om det är inom idrott eller andra aktiviteter som barn och unga deltar. Ledare/tränare och grupp/lagledare är viktiga för att de unga skall utvecklas positivt inom området. Genom att använda TILLSAMMANS -materialet praktiserar ledare och tränare både det sociala och det som erbjuds i föreningen (t.ex. fotboll, ridning, kör, musikskola). Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Att lägga vikt vid både det som tränas och den sociala tillhörigheten bidrar till att antalet barn och unga som stannar i aktiviteten ökar.

Vid systematiskt och långsiktigt användande av TILLSAMMANS-materialet bidrar det till:

"Flest möjliga, så länge som möjligt"

i kursen ingår detta

Kurs för alla i föreningen eller kurs för olika barn- och ungdomsföreningar 
(1 dag eller 2 tillfällen kvällstid)

Valfritt: Ytterligare uppföljning

Valfritt: Föräldramöten

Uppföljning efter 3-6 mån
(3 timmar)

Material till alla deltagare

Tips!
Boka direkt här

vårdnadshavare

I TILLSAMMANS- materialen för förskola, grundskola och barn-och ungdomsledare läggs stor vikt vid att ha en god kommunikation med föräldrarna i klassen/gruppen. En kurs initieras i regel av förskolan och skolan för personalen och vid dessa tillfällen är det önskvärt att TILLSAMMANS följs upp med ett föräldramöte. Dessa möten anordnas av skolan och förstärker hem och skola samarbetet. 

Föräldramötet TILLSAMMANS handlar bland annat om hur de som föräldrar kan stötta barnens sociala och emotionella lärande, att hantera tankar och känslor, att sätta gränser för sig själv och andra, samt att respektera andras gränser.

i kursen ingår detta

Föräldramöte (ca 2 timmar)

Valfritt: Ytterligare uppföljning

Material till alla deltagare

Tips!
Boka direkt här