Om Tillsammans

om tillsammans

Produktblad

Lions Quest är en utbildning i livskunskap.

Lions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna.
Programmets innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende och är uppbyggt kring punkterna:

 • Kommunikation - förmågan att uttrycka idéer klart och tydligt.
 • Samarbete - att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål och vara en positiv medlem i arbetsgruppen.
 • Konflikt och problemhantering - att effektivt kunna handskas med personliga utmaningar och konflikter med andra samt att motverka våld och mobbing.
 • Att respektera och uppskatta sig själv och andra - att erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur människor både är lika och olika varandra och att lära sig fungera med andra människor hur olika de än kan vara.
 • Att stå emot negativa påtryckningar - att kunna säga nej till negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan.
 • Att hjälpa eleverna att utvärdera sina egna tidigare prestationer och att sätta upp mål för framtiden

Programmet visar hur man kan arbeta långsiktigt och förebyggande för att nå målet - en bättre livskvalitet.

På kursen erhåller varje deltagare läromedlet "Tillsammans" som
erbjuder praktiska förslag att arbeta med:

självtillit - respekt för andra kamratskap
samarbete ansvarstagande - positivt beslutsfattande

att säga nej till våld och mobbning att säga nej till droger

Tillsammans - målet

Lions Quests värdegrundsprogram "Tillsammans" är en av de största satsningarna som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Det är tack vare lionklubbarna och lionmedlemmarna som läromedlet spridits i Sverige. En verklig satsning på barn och ungdom. Det är viktigt att denna satsning fortsätter.

Varför satsar Lions på värdegrundsprogrammet "Tillsammans"?

Tillsammans" utvecklar färdigheter i att:

 • arbeta tillsammans
 • visa respekt för andra människor
 • ta ansvar
 • fatta positiva och sunda beslut
 • handskas med konflikter
 • sätta upp mål

Lions vill stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang.
Vi vill dessutom hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper, t. ex. att visa gott omdöme och god kamratskap.