För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Skurups kommun har utbildat samtliga lärare i "Lions Quest Tillsammans"

I arbetet med framtagande och implementering av vålds- och drogpolicy för Skurups kommun har alltmer framstått att det vålds- och drogförebyggande arbetet i många avseende baseras på ett hälsofrämjande arbete.

I detta arbete är givetvis skolan en viktig arena. Utifrån den gemensamma grundsynen i kommunens vålds- och drogpolicy och dess tillhörande dokument, enades samtliga av kommunens åtta skolor, åk 0-9, att i samverkan och på ett enhetligt sätt arbeta långsiktigt och generellt hälsofrämjande.

Länsstyrelsen i Skåne län beviljade 2005-06-07 Skurups kommun utvecklingsmedel för ovanstående förebyggande insatser i skolan, skolår 0-9.

I perioden september 2005 till augusti 2006 har nio utbildningstillfällen hållits i Lions Quest.
Sammanlagt 266 personer av Skurup kommuns 284 anställda skolpersonal har genomfört utbildningen.
Överlag ges goda eller mycket goda betyg vad gäller såväl kursdagar som kursmaterial.
Samtliga skolor arbetar idag kontinuerligt efter Lions Quest-metoden.
Diskussion förs att framledes lägga Lions Quest som obligatorisk fortbildning för nyanställda för att upprätthålla arbetsmetoden på skolorna.
Planer finns också för uppföljningskurs för den skolpersonal som genomgått utbildningen.

 

Ur utvärderingen:

 

Ladda gärna ner hela rapporten, ställd till Länsstyrelsen i Skåne län. Rapport från Skurups kommun angående utbildning av samtlig skolpersonal i Lions Quest-programmet.